Rover Ystävät ry

Rover Ystävät ry

Rover Ystävät r.y. kerhon säännöt ...

Päivitetty viimeiseksi: 2020

 

Rover Ystävät ry
viralliset säännöt


Yhdistyksen nimi on Rover Ystävät ry. ja kotipaikka Helsinki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on etsiä ja luetteloida maassamme olevia historiallisesti
arvokkaita moottoriajoneuvoja, edistää niiden entistämistä ja säilyttämistä, kehittää
kansainvälistä kanssakäymistä ja yhteydenpitoa vastaavien ulkomaisten järjestöjen
kanssa sekä vaalia korkeampaa ajoneuvokulttuuria.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - järjestää näyttelyitä, kuntoisuuskilpailuja,
retkeilyjä ja kokoontumisajoja, - toimeenpanee jäsentensä keskuudessa yhteisiä
pyrkimyksiä selventäviä kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä - julkaisee ja välittää
historiallisia moottoriajoneuvoja koskevaa kirjallista materiaalia jäsenistönsä keskuudessa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja,
toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan ao. luvan sekä omistaa ja hallita
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

4 §
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sellainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka
haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Muitakin kuin
Suomen kansalaisia voi jäseneksi hyväksyä, kuitenkin enintään 1/3 yhdistyksen koko
jäsenmäärästä. Kunniajäsenekseen voi yhdistys vuosikokouksessa tekemällään
päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Hallitus on YhdL
mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Jäsenellä on oikeus
erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti
yhdistyksen pöytäkirjaan. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous.

5 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
kaksi (2) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen
aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Rahastonhoitajan tehtävät voidaan myös hankkia ulkoisena
palveluna, mikäli hallituksessa ei ole siihen soveltuvaa henkilöä. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2) sen jäsenistä puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
vaaleissa kuitenkin arpa.

6 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta

8 §
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava näkyville
neljätoista (14) päivää ennen yleisesti tunnetulla kerhon käyttämillä sähköisillä
mediapaikoilla sekä tarvittaessa lähettämällä kutsut joko jäsenen ilmoittamaan
sähköpostiin tai vastaavaan paikkaan taikka postitse hallituksen päätöksen mukaisesti.

9 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen
maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävän neljäntoista (14)
päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella
jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä,
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla,
mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

10 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus:
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa:
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätöksenvaltaisuus:
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys:
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto:
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille:
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja jäsen- ja liittymismaksun suuruus:
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet:
9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varamies toiminnantarkastajalle:
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi,
on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

11§
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Rover Ystävät ry

Yhteystiedot:

Postiosoite:

c/o Eero Jaakkola - Puheenjohtaja
Kärrynpyöräntie 7 A
FIN- 02940 Espoo

Sähköposti:
jaakkola.eero@kolumbus.fi

 

Pankkitiedot:

Kerhon tilinumero:
IBAN: FI32 5410 0220 4204 03

BIC: OKOYFIHH

Suoraveloitus: 

003710895776
BIC: OKOYFIHH

Some:

Kerhon virallinen
tiedotus ryhmä

Rover Ystävät - Finland

Rover osien osto ja myynti ryhmä
Rover Ystävät - Market Place 

Ongelmien pulmia ja ratkaisuja
Rover Ystävät - Pulma Kulma 

Sähköposti:

Jäsenasiat:
jasenasiat@roverfriends.fi

Yleissähköposti:
roverfriends@roverfriends.fi

Rahastonhoitajan postilaatikko
rahastonhoitaja@roverfriends.fi