Kerhon viralliset säännöt ...

ROVER YSTÄVÄT r.y:n viralliset säännöt ...

Päivitetty:9.2.2020

1§

Yhdistyksen nimi on: Rover Ystävät ry. ja kotipaikka Helsinki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on etsiä ja luetteloida maassamme olevia historiallisesti arvokkaita moottoriajoneuvoja, edistää niiden entistämistä ja säilyttämistä, kehittää kansainvälistä kanssakäymistä ja yhteydenpitoa vastaavien ulkomaisten järjestöjen kanssa sekä vaalia korkeampaa ajoneuvokulttuuria.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys – järjestää näyttelyitä, kuntoisuuskilpailuja, retkeilyjä ja kokoontumisajoja, – toimeenpanee jäsentensä keskuudessa yhteisiä pyrkimyksiä selventäviä kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä – julkaisee ja välittää historiallisia moottoriajoneuvoja koskevaa kirjallista materiaalia jäsenistönsä keskuudessa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan ao. luvan sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sellainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Muitakin kuin Suomen kansalaisia voi jäseneksi hyväksyä, kuitenkin enintään 1/3 yhdistyksen koko jäsenmäärästä. Kunniajäsenekseen voi yhdistys vuosikokouksessa tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Hallitus on YhdL mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksi (2) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Rahastonhoitajan tehtävät voidaan myös hankkia ulkoisena palveluna, mikäli hallituksessa ei ole siihen soveltuvaa henkilöä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2) sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta

8 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava näkyville neljätoista (14) päivää ennen yleisesti tunnetulla kerhon käyttämillä sähköisillä mediapaikoilla sekä tarvittaessa lähettämällä kutsut joko jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin tai vastaavaan paikkaan taikka postitse hallituksen päätöksen mukaisesti. 

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävän neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

10 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus:
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa:
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätöksenvaltaisuus:
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys:
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto:
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille:
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja jäsen- ja liittymismaksun suuruus:
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet:
  9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varamies toiminnantarkastajalle:
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

11§

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.